I-ра КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“

Програма

На 21 април 2015 година от 09 до 14 часа в хотел Шератон в град София Юридическият факултет на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ в партньорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и Дружество Европейско право организира I-ва Kонференция „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа“.

Нашата цел е чрез конференцията да насърчим дебата между публичните и частните партньори, финансиращите институции (банки, фондове и публични програми), браншови организации и регулаторните и контролните органи за предизвикателствата и добрите практики в правното регулиране и институционализацията, финансирането и управлението на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа.

Място: хотел Шератон

21 АПРИЛ 2015

9.00 – 10.00
Регистрация на участниците
10.00-10.15
Официално откриване на конференцията
 • Проф. д-р Цветан Сивков – декан на Юридическия факултет на Велико Търновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Доц. д-р Теодор Седларски – зам. -декан на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Доц. д-р Фантина Рангелова – зам. -декан на Строителен факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия
 • Красен Кралев – министър на младежта и спорта
 • Приветствие от Лиляна Павлова -Министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Дончо Барбалов– заместник-кмет на Община София
10.15 – 11.30
Първи панел „Правни и институционални предизвикателства“

Модератор:

 • д-р Христо Христозов, LL. M – председател на Дружество Европейско право, управляващ съдружник ХВХ КОНСУЛТИНГ

Панелисти:

 • Красен Кралев – министър на младежта и спорта

“Развитие на публично-частните партньорства в областта на спорта“

 • Проф. д-р Цветан Сивков – декан на Юридическия факултет

на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

„Публично-частните партньорства  – предизвикателство пред административноправната наука и практика“

 • Доц. д-р Анета Антонова – зам. -декан на Юридическия факултет

на СУ „Св. Климент Охридски“

„Предизвикателства пред образованието на юристите в областта на публично-частните партньорства“

 • Гл. ас. д-р Галина Чернева –  преподавател в Юридически факултет

на СУ „Св. Климент Охридски“, съветник в 43-то Народното събрание

“Публично-частното партньорство по смисъла на Закона за публично-частните партньорства“

 • Гл. ас. д-р Савина Големинова – преподавател в Юридически факултет

на СУ „Св. Климент Охридски“

“Предизвикателства пред финансовото управление на средствата от ЕСИФ и развитието на публично-частните партньорства”

 • Ас. Капка Милчева – преподавател в Юридически факултет

на СУ „Св. Климент Охридски“

“Лицензионните актове, издавани от Комисията за енергийно и водно регулиране – предизвикателство пред ПЧП в енергетиката“

11.30 – 12.30
Втори панел „Предизвикателства пред финансирането на ПЧП“

Модератор:

 • Ас. Атанас Георгиев – преподавател в Стопански факултет на

СУ „Св. Климент Охридски“, съдружник и главен редактор на PUBLICS.BG

Панелисти:

 • Ас. Атанас Георгиев – преподавател Стопански факултет на

СУ „Св. Климент Охридски“, съдружник и главен редактор на PUBLICS.BG

„Партньорство между университети и бизнес за знания в отраслите инфраструктура, енергетика и ютилитис“

 • д-р икон Розалина Козлева – преподавател в Стопански факултет на

СУ „Св. Климент Охридски“, управител на ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ

“Предизвикателства пред финансирането във ВиК сектора”

 • доц. д-р Минко Велков – преподавател в Стопански факултет на

ПУ „Св. Паисий Хилендарски“, мениджър „Услуги по финансово управление“

в ХВХ КОНСУЛТИНГ

„Предизвикателствата пред осчетоводяването на различните форми на ПЧП в България“

 • ас. Васил Караиванов – преподавател в Стопански факултет

на СУ „Св. Климент Охридски“

“Възможности за финансиране на ПЧП в България”

 • д-р Христо Христозов, LL. M – председател на Дружество Европейско право, управляващ съдружник ХВХ КОНСУЛТИНГ

„Предизвикателства пред структурирането и управлението на проектното заемно финансиране при ПЧП проекти“

12.30 - 13.00
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА Д-Р ГАЛИНА ЧЕРНЕВА „ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА – АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ ВЪПРОСИ“
13.00 - 13.50
Трети панел „Предизвикателства пред управлението на ПЧП“

Модератор:

 • Доц. д-р Фантина Рангелова – зам. -декан на Строителен факултет на УАСГ

Панелисти:

 • Доц. д-р Фантина Рангелова – зам. -декан на Строителен факултет на УАСГ

„Предизвикателствата на ПЧП пред университетското образование по управление на проекти в строителството“

 • Лазаринка Стойчкова – съветник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството  в областта на пътната инфраструктура, кадастъра и развитие на електронното правителство

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството и публично-частните партньорства“

 • Петър Ташев – Българска асоциация по фасилити мениджмънт,

управляващ съдружник в ПЪБЛИК СЪРВИСИС

„Фасилити мениджмънт и публично-частни партньорства“

 • · Андрей Цеков, заместник-председател на Управителния съвет

на Камарата на строителите в България

Приложение на ПЧП в образователната инфраструктура в България

 • · арх. Делчо Делчев, докторант по архитектура в Института по изследване на изкуствата на БАН, председател на ТRANSFORMATORI.net

„Предизвикателства пред публично-частите партньорства при управление на обществените пространствата между панелните блокове в градовете“

 • · ас. инж. Албена Апостолова – преподавател в Строителния факултет на УАСГ

„Управление на строителството в ПЧП проекти“

 • Иван Колелиев, ECP.bg

„Публично-частните партньорства – инструмент за подобряване качеството на публичните услуги“

 • Андриана Спасова, Българско общество по строително право

„Предизвикателства пред управлението на строителните проекти – необходимост от стандартни условия на договорите‘

 • Даниела Димитрова – изпълнителен директор на сдружение

„Плевенски обществен фонд“

„СПОФ – една добра практика на публично-частно партньорство за местно развитие в България“

13.50 – 14.00
Закриване на конференцията

Във връзка с оперативната организация на конференцията може да се свържете с д-р Христо Христозов – председател на Организационния комитет на конференцията – тел.0887 991 663 и ел. поща: h.hristozov@ppp.bg

Вашето съпричастие е ключово за развитието на университетските изследвания и образование, ориентирани към подкрепа на публично-частните партньорства.